DA SELFIE

 • Sung Hyun Yoon
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mũi khoắm
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Lee Jinho
  • #Gò má
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Tái phẫu thuật mắt
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Xương hàm mặt nam
 • Yang Joon Ho
  • #cằm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Mũi khoắm
  • #Phẫu mũi nam
  • #Xương hàm mặt nam
 • Park Hyun Woo
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mũi khoắm
  • #Đầu mũi có hình dáng mũi tên
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Kim Ha Min
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Phẫu mũi nam
  • #Xương hàm mặt nam
 • Shin Joon Seo
  • #cằm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Phẫu mũi nam
 • Kim Hyun Woo
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mũi khoắm
  • #Mũi lệnh
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Han Jae Won
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Dàn bọng mỡ mắt
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Yoo Taehoon
  • #Nhấn mí
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Lee Jun Woo
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Thu nhỏ cánh mũi
  • #Cấy mỡ
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Lee Jun Young
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Park Gun Woo
  • #Gò má
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mũi khoắm
  • #Mũi lệnh
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Jung Ji Ho
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Lee Seo Jun
  • #Hàm bạnh
  • #Nhấn mí
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Dàn bọng mỡ mắt
  • #Tái phẫu thuật mắt
  • #Phẫu thuật mắt nam
 • An-igeon
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Sống mũi
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
1 2