Phẫu thuật ít thươg tổncảm giác như lần đầu

TÁI PHẪU THUẬT MŨI
DA

Tái phẫu thuật mũi

Có phải chỉ cần thay vật độn cũ
là hoàn tất tái phẫu thuật?